دستگاه بسته بندی شرینک پک

شرینک کابینی R80

شرینک کابینی NPS80

شرینک کابینی NP70

شرینک نیمه اتومات NPV100

شرینک نیمه اتومات SR140

شرینک نیمه اتومات NPT10

شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

دستگاه بسته بندی شرینک پک
شرینک نیمه اتومات NPV100 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات NPV100

کد محصول : 5310053

شرینک کابینی NP70 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک کابینی NP70

کد محصول : 5310007

شرینک کابینی NPS80اطلاعات دستگاه
basket

شرینک کابینی NPS80

کد محصول : 5310001

شرینک کابینی R80اطلاعات دستگاه
basket

شرینک کابینی R80

کد محصول : 5310015

شرینک پلی‌اتیلن NPM90 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

کد محصول : 5310011

شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10

کد محصول : 5310049-5310051

شرینک نیمه اتومات NPT10 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات NPT10

کد محصول : 5310051

شرینک نیمه اتومات SR140 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات SR140

کد محصول : 5310049