اخبار

اثر بسته بندی بر صادرات محصولات

اثر بسته بندی بر صادرات محصولات

بسته بندی از ابزارهای مهم بازاریابی در بعد ملی و بین المللی است که نقش کلیدی خود را در افزایش فروش، کاهش موجودی انبار و به حداکثر رساندن سود بنگاه های تولیدی و افزایش صادرات نشان داده است.

بسته بندی از ابزارهای مهم بازاریابی در بعد ملی و بین المللی است که نقش کلیدی خود را در افزایش فروش، کاهش موجودی انبار و به حداکثر رساندن سود بنگاه های تولیدی و افزایش صادرات نشان داده است.

بنگاه های اقتصادی برای تقویت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی، از چند دهه گذشته به موضوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگ ها و به کاربردن مواد بسته بندی مناسب برای افزایش سهم خود در بازا رهای رقابتی بهره م یگیرند. یک بسته بندی مناسب قادر است نقش خود را به صورت فروشنده خاموش به خوبی ایفا کند. با توجه به آنکه بست هبندی فقط در قلمرو تولید قرار ندارد، بلکه در حیطه امر بازاریابی نیز قرار می گیرد، تصمیم گیری درباره نحوه انجام آن وظیفه مشترک مدیران تولید و بازاریابی است و هدف نهایی آنها جذب مشتری بیشتر در داخل و خارج از کشور می باشد.  نتایج تحقیقات حاکی از آن است که گرچه هزینه بسته بندی برای بیشتر تولیدات صنعتی ایران، قابل ملاحظه نمی باشد، لیکن دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات آنها می باشد. ضمناً افزایش ارزش افزوده و نرخ ارز مؤثر واقعی و کاهش نرخ تعرفه موزون وارداتی نیز بر افزایش صادرات محصولات مختلف صنعتی مؤثر می باشد.

بسته بندی از ابزارهای مهم بازاریابی در بعد ملی و بین المللی است که نقش کلیدی خود را در افزایش فروش، کاهش موجودی انبار و به حداکثر رساندن سود بنگاه های تولیدی و افزایش صادرات نشان داده است.

بنگاه های اقتصادی برای تقویت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی، از چند دهه گذشته به موضوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگ ها و به کاربردن مواد بسته بندی مناسب برای افزایش سهم خود در بازا رهای رقابتی بهره م یگیرند. یک بسته بندی مناسب قادر است نقش خود را به صورت فروشنده خاموش به خوبی ایفا کند.

با توجه به آنکه بست هبندی فقط در قلمرو تولید قرار ندارد، بلکه در حیطه امر بازاریابی نیز قرار می گیرد، تصمیم گیری درباره نحوه انجام آن وظیفه مشترک مدیران تولید و بازاریابی است و هدف نهایی آنها جذب مشتری بیشتر در داخل و خارج از کشور می باشد.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که گرچه هزینه بسته بندی برای بیشتر تولیدات صنعتی ایران، قابل ملاحظه نمی باشد، لیکن دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات آنها می باشد. ضمناً افزایش ارزش افزوده و نرخ ارز مؤثر واقعی و کاهش نرخ تعرفه موزون وارداتی نیز بر افزایش صادرات محصولات مختلف صنعتی مؤثر می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *